Arbejdsopgaver for SSP-udvalgene på kommunens skoler:

 • Skabe en forebyggelseskultur i lokalområdet
 • Sikre at det kriminalpræventive arbejde har prioritet og er en nødvendig del af hver enkelt institutions arbejde

  Skolelederen er formand for SSP Udvalget på skolen.

  Mødefrekvens: Min. 4 gange årligt samt ad hoc (små skoler og overbygningsskoler).

  Det opfordres desuden til, at ”SSP siden sidst” vedvarende figurerer på dagsordenen til pædagogisk rådsmøder på de enkelte skoler.

  På hver skole er der en SSP Kontaktlær:

  SSP Kontaktlærerens funktioner og opgaver

  •  At sikre skolens tætte samarbejde med de relevante parter – ungdomsskolekonsulenten, socialforvaltningen/familierådgivningen og politiet – forhold til aktuelle problemstillinger, der berører hele skolen, klasser eller enkelte elever
  • I samarbejde med politiet og ungdomskonsulenten at tage initiativ til drøftelser, overvejelser og gennemførelse af aktiviteter med henblik på løsning af generelle og specifikke problemstillinger, der berører hele skolen, klasser eller enkelte elever
  • At sikre formidling til elever og kolleger om den nyeste viden på området
  • At deltage i møder i SSP-udvalg og andre møder efter behov
  • At foretage kortlægning af ungeproblematikker på skolen
  • Evt. at arrangere elev/forældre input/forældremøder
  • At sikre varetagelse af skolens kriminalpræventive opgaver – herunder samspil i forhold til initiativer i lokalområdet og i hele kommunen

  At være medkoordinator i forbindelse med sidste skoledagsaktiviteter 

  Den enkelte skole sikrer sin medvirken i det forebyggende og kriminalpræventive arbejde gennem en SSP-kontaktlærer.

  Ressourcer til SSP-kontaktlærerordningen er indeholdt i den samlede ramme af ressourcer, som tildeles skolerne ved ressourcetildelingsmodellen. Der gælder følgende årlige minimumsnormering af SSP-kontaktlærerordningen:

  • Skoler med indtil 150 elever afsætter 25 timer
  • Skoler med et elevtal mellem 150 og 200 elever afsætter 35 timer
  • Skoler med over 200 elever afsætter 50 timer